Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบรัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่นางยุวรินทร์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ เนื่องจากมีอายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเยาวชนที่ศาลใช้มาตรการพิเศษแทนการมีคำพิพากษาคดี โดยเยาวชนได้เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสาขาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือระยะสั้น ๖ เดือน

 

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image