Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

  ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

              เมื่อวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๒๖ มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นศาลหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี และได้เปิดทำการเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ตัวอาคารตั้งอยู่ที่ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ ๙ อำเภอ กับอีก ๑ กิ่งอำเภอคือ อำเภออำนาจเจริญ อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเขมราฐ อำเภอชานุมาน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอปทุมราชวงศาและกิ่งอำเภอลืออำนาจ ซึ่งอำเภอและกิ่งอำเภอดังกล่าวเดิมอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดอุบลราชธานี แต่คดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวที่เกิดขึ้นในอำเภอและกิ่งอำเภอเหล่านี้ ก็ยังต้องไปพิจารณาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

             ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ แยกอำเภออำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางนิคม อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน กิ่งอำเภอลืออำนาจ ออกจากการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีผลให้คดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวต้องมาขึ้นศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด มิได้รับประโยชน์จากการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ อีกต่อไป

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งหลายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เคยได้รับประโยชน์จากศาลเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นสมควรเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗เป็นต้นมา

          เดิมนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ใช้อาคารที่ทำการร่วมกับศาลจังหวัดอำนาจเจริญมาโดยตลอด ต่อมาในปี ๒๕๔๙ เมื่ออาคารที่ทำการแห่งใหม่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
จึงได้ย้ายมาเปิดทำการในอาคารแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙

          ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนชื่อจากศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ