ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court
ผู้พิพากษาสมทบ