ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court