Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

กฏหมายและสาระน่ารู้image
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. 2564

 
แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับยาเสพติดในศาลเยาวชน
และครอบครัว

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

 
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555

 
เพจ facebook สื่อศาล
 
การไกล่เกลี่ยตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

 
บัญชีมาตรฐานวงเงินประกัน สำหรับ
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

 
ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
Court Integral Online Service
(CIOS)

 
บทความน่ารู้ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอำนาจเจริญ

 
COJPASS แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ COVID – 19 ส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ

 
ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประชาชน (e-Filing)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ