Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการ “สอนงาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ในหัวข้อ "ระบบรายงานและติดตามผลการส่งหมายข้ามเขตระหว่างศาล (Sommons)" เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรายงานและติดตามผลการส่งหมายข้ามเขตระหว่างศาลimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ